Výchovné poradenství - 2. stupeň - Základní škola Mníšek pod Brdy

Výchovné poradenství - 2. stupeň

lenka-krupkova-nahled Výchovný poradce pro 2.stupeň:  PhDr. Lenka Krupková

Úřední hodiny:

pondělí 10:00 – 10:55

úterý 11:05 – 11: 50

čtvrtek: 12:55 – 13:40

 

Najdete mne v kabinetě Čj. Poradím vám nejen s přijímacími zkouškami, ale i v případě, že máte problémy s prospěchem, se vztahy se spolužáky atd. Je možné mne kontaktovat na telefonu 318 592 254 nebo mailem: krupkova.lenka@zsmnisek.cz

SLEDUJTE veškeré INFORMACE, jsou  AKTUALIZOVANÉ 2. 11. 2016!!! Dole najdete odpovědi na Vaše dotazy.

Informace pro deváťáky:

Koncem října budu mít snad již brožury jednotlivých středních škol a učilišť s čerstvými informacemi pro přijímání ke studiu na následující školní rok (zatím je Úřad práce neposlal). Najdete tam otevírané obory, kontakty, info o přijímacím řízení (kdy, co se chce…), data dnů otevřených dveří… Můžete přijít nahlédnout, požadované informace Vám ofotím. Nebo je samozřejmě najdete sami na internetu. Doporučuji, abyste navštívili dny otevřených dveří škol, o které máte zájem, a zašli se na vybrané školy podívat. Rozmluva se studenty, prohlídka školy, učeben, prostředí, ve kterém byste měli následující čtyři školy studovat, vám mnoho napoví a ovlivní Váš výběr.


Informace k přijímacím zkouškám na SŠ a SOU

Každý žák dostane po ukončení 1.pololetí  od ZŠ dvě přihlášky a zápisový lístek. (Sami přihlášky nevyplňujte, vyplní je naše škola!) Vyplněné přihlášky poté sami odevzdají (odešlou) na vybrané školy. Žáci, kteří mají zájem o obory s talentovou zkouškou přijdou za mnou pro přihlášku včas. ( do 15. 11.). Zápisový lístek žák doručí do deseti pracovních dnů od oznámení o přijetí na školu, kterou si zvolil.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2017. Pro obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2016. Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

 

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou se konají mezi 2. – 15. lednem, v konzervatoři mezi 15. – 31 lednem. První termín jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (maturitní obory bez talentové zkoušky) proběhne 12. 4. Druhý termín je 19. 4.  Náhradní termíny jsou pak 11. a 12. 5. Zkoušky probíhají formou testu (zaškrtávání) v papírové podobě.

 

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky zveřejní škola na www stránkách nabo na vývěsce v prostorách školy, je povinností uchazeče si to sledovat. Poštou budou rozesílána pouze rozhodnutí o nepřijetí. Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok).

 

Vice info na stránkách MŠMT.

PhDr.Lenka Krupková

 

Pro zájemce o „profitestování“ v PPP Příbram : tel. 318 62 40 85.

Střední školy si můžete vybírat na www.nuv.cz, www.nuov.cz, www.uiv.cz nebo si zajít za mnou půjčit knížky (seznamy škol v Praze či okolí), ale budu od každého jen jeden kus, takže půjčím pouze na 1–2 dny. 

Ke stažení

Dotazník – škola – obory
Zápisový lístek – žádost
 

 

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy (školní rok 2015/2016)

 

                                                počet žáků %

gymnázia

 

 

SPŠ

 

 

OA

 

 

SOŠ

 

 

SUPŠ

 

 

jiné SŠ

 

  

SOU

 

 

Celkem                                          38 žáků 100%

 

 žáků nastupuje na maturitní obory,  na obory s výučním listem

 

 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 (informace MŠMT)

Přihlášky

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Tyto přihlášky obdrží spolu s pololetním vysvědčením a zápisovým lístkem. Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku. Uchazeč odevzdá sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 15. 3. 2017.
Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

 Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. 4. , druhý termín je 19. 4. 2016. Pro obory s talentovou zkouškou již v lednu 2017

Pozvánka

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

Rozhodnutí

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky.
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů.
Přihlášky ve druhém a případně dalších kolech přijímacího řízení se nepodávají prostřednictvím základní školy, ale individuálně přímo řediteli vybrané střední školy. 
Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2017. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdánímzápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Při ztrátě zápisového lístku vydá na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou

Přihlášku si žák vyzvedne do 20. 11. 2016. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. 2016. Zápisový lístek obdržíte do 30. 11. 2016

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech. Pokud dítě trpí poruchou učení a bude vyžadovat, aby na toto byl při přijímací zkoušce brán zřetel (měl by mu být poskytnut delší čas na vyplnění testů), měli byste k přihlášce přiložit kopii zprávy z PPP či SPC ne starší než 2 roky.

Informace:

 Upozorňuji na změnu termínu odevzdání podkladů pro vyplnění přihlášek na SŠ – před jarními prázdninami, tedy do 10. února 2017. Možná se Vám to zdá brzo, ale přihlášky letos musí být doručeny na SŠ již do 1. března!!! Po jarních prázdninách děti přijdou do školy až 20. února dle zkušeností vím, že mnoho z nich zapomene. A na vložení údajů do databáze a vytištění a podepsání paní ředitelkou ten týden potřebuji.

Každý si vybere dvě školy, vyplní celou adresu školy a obor, na který se hlásí, na formulář, který ode mne dostane. Údaje vložím do Bakaláře a poté vytisknu přihlášky.

 

Zápisový lístek ode mne obdrží každý žák 15. 3. 2017 

 

Další informace o přijímacím řízení lze získat na

 

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore,

 

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016–

 

2017, případně i na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

www.cermat.cz, a dále na www.nuv.cz,

 

Odpovědi na dotazy:

Bude dítě dělat přijímací zkoušky pouze jednou (na 1. střední škole) nebo dvakrát (na obou školách)?

Z informace MŠMT vyplývá, že žák bude dělat zkoušku 2× (12. dubna na 1. škole a 19. dubna na 2. škole). Náhradní termíny jsou potom 11. a 12. května.

 

Musím dělat jednotnou přijímací zkoušku i na soukromé škole?

Ano, tato zkouška se týká i církevních a soukromých škol.

 

Pokud budu přijat na obor s talentovou zkouškou a odevzdám tam zápisový lístek a poté budu přijat i na další SŠ do oboru bez talentové zkoušky, dostanu zápisový lístek z 1. školy zpět?

Ano, je povinností školy ho vydat.

Dne 20. února 2017 dětem v třídnické hodině dám dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky si sami doručíte na vybrané střední školy do 1. března 2017. 

 

 

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS