Výchovné poradenství - 1. stupeň - Základní škola Mníšek pod Brdy

Výchovné poradenství - 1. stupeň

Výchovný poradce pro 1.stupeň: Mgr. Eva Branná
 
branna-nahled

   

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy.

otevíráte stránky výchovného poradce ZŠ Mníšku p. Brdy které by Vám měly poskytnout řadu užitečných informací a rad.

Začněme tím, kdo to vlastně výchovný poradce je … Je to učitel, který kromě vlastní výchovně-vzdělávací práce, se zaměřuje  na práci s dětmi s vývojovými poruchami učení, snaží se o prevenci sociálně-patologických jevů na škole – zejména tím, že je jakousi zpovědní vrbou, tzn. děti  se mu mohou svěřit s jakýmkoliv problémem  a výchovný poradce se jim budˇ sám nebo ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky snaží pomoci.

Ráda bych Vám všem popřála úspěšný, spokojený školní rok  2017 – 2018 !!!!

 

Eva Branná

 

Termín přijímacích zkoušek už brzy, všem přeji pevné nervy a hodně štěstí !!!!!!!

                                                                                                                        

 

Náplň práce vých. poradce

 

 1. spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými dětmi
 2. spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce s problémovými dětmi
 3. spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 4. základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působit poradensky ve spolupráci s pedagogy. Školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění
Konzultační hodiny:        

                                              středa: 13,00 – 16,00 hod. (po domluvě)
                                            
                                              další termíny po domluvě ( telefonické, e-mailem)
 

 
 
Ve škole Vám budu k dispozici i každé ráno od 7,00 hod. Telefon do školy: 318 592 877, 312 312 771 Ráno mě najdete mě v 1.patře, ve třídě 2A., nebo v kabinetě školního poradenského pracoviště – 1.patro , kousek od třídy 6.B.
 

  

 
Poradenský tým na naší škole:
 
Výchovný poradce 1.st ................................  Mgr. Eva Branná
Výchovný poradce 2.st............................ .     PhDr. Lenka Krupková
Speciální pedagog.........................................PhDr.Vladimíra Pirichová
Koordinátor sociálně patologických jevů...... .    Mgr.Ondřej Solnička
Školní psycholog........................................   Mgr. Gabriela Doležalová
 

 Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1.4.2008

Vzniklo ze situační analýzy, kterou provedl Český výbor pro Unicef.

 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych      neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.
 2. Nebojte se být přísní a pevní – mám to raději – cítím      se bezpečnější.
 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás,      že je včas odhalíte.
 4. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se      choval nesmyslně jako velký.
 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi      na veřejnosti.      Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké      hříchy.      Nabourává to můj smysl pro hodnoty.
 7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás      nemám rád/a.  Nejste to vy, koho nemám rád, ale situace, ve které se      mi nelíbí a neumím si s ní poradit.
 8. Nechraňte mě před následky mého jednání. Potřebuji se někdy      naučit snášet obtíže a bolest.
 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a      bolístkám.  Dokážu se s nimi vyrovnat.
 10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit      tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.
 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se      cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky      vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi      rozumět.
 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
 14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám      příšerné věci.
 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou      hlouposti.      Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mne znamená, když se mi snažíte      porozumět.
 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí      a bezchybní.      Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši      důstojnosti se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává      vřelejší.
 19. Nezapomínejte, jak rychle rostu, je to určitě těžké,      držet se mnou krok, ale prosím – snažte se.
 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez      spousty lásky a laskavého porozumění, ale to vám nemusím říkat, že?

 

 

 

Informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2017 – 2018

 Všem  zájemcům doporučuji, aby si zjistili dny otevřených dveří škol a zašli se na vybraná gymnázia, konzervatoře  podívat. Dozví se zde  podrobnější informace o dané škole.

Gymnázium Dobříš: Den otevřených dveří se koná :

7. prosince 2017 
od 12.00 do 18.00 hod

Ve dnu otevřených dveří můžete navštívit  školu, seznámit se s prostředím školy, nabídkou studia. Každou celou hodinu komplexní informace o studiu.

 
Připrav se na přijímačky

  Některé střední školy pořádají na podzim tzv. přijímačky nanečisto. Poznáš prostředí, ověříš si svoje znalosti a získáš obratnost při řešení  mnohdy nezvyklých úkolů. Nabídky kurzů inzerují školy na svých webech i v médiích.

 

Přihláška ke studiu

 Každý uchazeč má právo podat dvě přihlášky ke studiu.

 Na začátku listopadu budu v 5. třídách zjišťovat předběžný zájem o studium na víceletých gymnáziích, konzervatořích.

 

  Na základě poskytnutých informací  (zájemci dostanou dotazník – napíší  přesnou adresu školy a její IZO), vyplním a vytisknu ve škole dětem přihlášku ke studiu na SŠ, podepíše ji  paní ředitelka. Předám zákonnému zástupci.  Přihláška musí obsahovat  konečné známky í 4. ročníku a poletní hodnocení 5. ročníku.

Zákonný zástupce:

 Nechá uchazeči potvrdit přihlášku lékařem, pokud to SŠ vyžaduje, uvede den, kdy se uchazeč chce zúčastnit přijímací zkoušky.Včas doručí na vybranou střední školu.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2017 – 2018

 

 

Termín podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou

 

Do 30.11.2017

Kam podat přihlášku

 

Řediteli střední školy

Počet přihlášek na střední školy

 

2

Termín podání přihlášky na SŠ

 

Do 1.3.2018 !!!!!!!!!!!!!!!!

Kam podat přihlášku

 

Řediteli střední školy

Termín talentové zkoušky (umění a užitné umění)

 

 2.1. – 15.1.2018

Termín přijímací zk. na konzervatoř

 

 15.1. – 31.1.2018

Termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

 

 13.4.2018 a 17.4.2018, náhradní termín  10.5. a 11.5.2018

 

 

TERMÍN SE BLÍŽÍ : 

Upozorňuji , že v případě zájmu o studium na konzervatořích a oborech s talentovou zkouškou je nutné podat přihlášku do 30.11.2017 řediteli vybrané střední školy.


Upozornění: 

 

Pokud je uchazeč žák se speciálními vzdělávacími potřebami, lze se obrátit na školské poradenské zařízení, které vydá doporučení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

 

 


 

Vyhodnocení prijímacího řízení

 Po přijímacích zkouškách ředitel SŠ ukončí hodnocení do 3 pracovních dnů po termínu pro  přijímací zkoušku.Je povinen zveřejnit seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a  také způsobem umožňující dálkový přístup  (webové stránky SŠ) a to alespoň na dobu 15 dnů.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 

 Zveřejněný seznam obsahuje datum zveřejnění – důležité.

 Ředitel školy nemá povinnost oznamovat úspěšným uchazečům písemné rozhodnutí o přijetí.

 Písemně musí zaslat rozhodnutí o nepřijetí pouze neúspěšným uchazečům.

 

V případě přijetí

 Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek.Vyplněný a podepsaný paní ředitelkou vydá výchovný poradce proti podpisu.

 Nepotvrdíte –li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané škole, zanikají právní účinky o přijetí.

 

Uplatnění zápisového lístku

 Zápisový lístek může uchazeč  podle zákona uplatnit pouze jednou.

 To neplatí v případě, že ho chce uplatnit na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 V případě nepřijetí

 Do 3 pracovních dnů po doručení je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání.

 

Informace dostupné na : http://www.msmt.cz/…konzervatore 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS