Učební plán školy

První stupeň 

Vzdělávací oblast

Předměty

1.

2.

3.

4.

5.

Součet

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

Minim.

Dispon.

 

Jazyk

a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7+2

7+1

7+2

7+1

7+1

35

7

42

Anglický jazyk

0+1

0+2

3

3

3+1

9

4

13

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4

20

3

23

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

1

-

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

1

1

2

4

-

 

12

 

Vlastivěda

2

2

4

-

Přírodověda

2

2

4

-

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

-

12

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

-

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

-

10

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

0

5

Celková povinná časová dotace

 

17+3

18+4

22+3

23+2

24+2

104

14

118

 
 

Druhý stupeň

Vzdělávací oblast

Předměty

6.

7.

8.

9.

Součet

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

Minim.

Dispon.

 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

4+1

3+1

4+1

4

15

3

18

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

-

12

Španělský jazyk

 

2+0

2+1

2+1

-

8

8

Francouzský jazyk

 

 

Německý jazyk

 

Aj konverzace

0+1 0+1 2 2

Matematika a její aplikace

Matematika

3+1

4

4

4

15

1

16

Informační a komunikační technologie

Informatika

1

0+1

1

1

2

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

1+1

7

1

12

Výchova k občanství

1

1

1

1

4

-

Člověk a příroda

Fyzika

1

1

1

2

5

0

22

Chemie

 

 

1

2

3

0

Přírodopis

2

1+1

2

1

6

1

Zeměpis

2

2

2

1

7

0

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

-

10

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

-

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

 

 

1

1

2

-

12

Tělesná výchova

2+1

2+1

2

2

8

2

Člověk a svět práce

 

Pracovní činnosti

 

1

1

1

3

0

3

Finanční gramotnost

 

0+1

0+1

0

2

2

Disponibilní hodina

Ekologie

0+1

-

1

1

 

Etická výchova

0+1

0+1

 

 

0

2

2

Disponibilní hodiny – volitelné předměty

0+2

0+2

0+2

-

6

6

Celková povinná časová dotace

 

25+4

23+7

26+6

24+7

98

24

122


Základní charakteristika učebního plánu

Učební plán je základním dokumentem, který definuje výukové priority školy a zároveň popisuje základní vzdělávací okruhy. V rámci těchto vzdělávacích okruhů pak škola určuje rozdělení disponibilního fondu hodin mezi jednotlivé předměty.

Vyučovací jednotkou je 45 minut.

Organizace výuky: žáci jsou vyučováni ve studijních skupinách kmenových tříd a odborných učeben. Na vyučovací hodiny anglického jazyka (1. i 2. stupeň), dalšího cizího jazyka (2. stupeň), tělesné výchovy (2. stupeň), pracovních činností (2. stupeň) a etické výchovy (2. stupeň) jsou žáci obvykle děleni.

Anglický jazyk, další cizí jazyk a etická výchova jsou zpravidla nad 24 žáků děleny do dvou skupin, případně jsou dvě třídy rozděleny do tří skupin.

Tělesná výchova a pracovní činnosti na 2. stupni – žáci se dělí na skupiny chlapců a dívek, výuka probíhá odděleně. ŠVP je zpracován zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky.

 

Vyučovací předměty – 1. stupeň

Oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk a Anglický jazyk. V českém jazyce je navýšena hodinová dotace o 7 disponibilních hodin, abychom žákům poskytli větší prostor pro upevnění znalosti pravopisu a především k získání potřebných komunikačních dovedností a zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti. V 1. třídě vyučujeme čtení analyticko-syntetickou nebo genetickou metodou. V anglickém jazyce je navýšena hodinová dotace o 4 disponibilní hodiny. 1. a 2. třídě jsou vyhrazeny 3 disponibilní hodiny. Žáci prohlubují dovednosti z mateřské školy a blíže se seznamují s cizím jazykem. V 5. třídě je 1 disponibilní hodina využita ke konverzaci a upevnění učiva.

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu Matematika. Zde je navýšena hodinová dotace o 3 disponibilní hodiny, abychom žákům poskytli dostatečný prostor k získávání a upevňování vědomostí i dovedností potřebných v praktickém životě, snažíme se také o zvyšování matematické gramotnosti žáků.

V rámci snahy školy o zvyšování kvality výuky v profilových předmětech zavádíme od 1.ročníků v hodinách matematiky výukovou metodu tohoto předmětu podle prof. Hejného.

Oblast Informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu Informatika.

Oblast Člověk a jeho svět je vyučován v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. V rámci těchto předmětů se cíleně zaměřujeme na etickou výchovu a dopravní výchovu.

Oblast Umění a kultura se vyučuje v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova.

Oblast Člověk a zdraví je realizována v předmětu Tělesná výchova.

Oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní činnosti.

Průřezová témata jsou integrována do všech předmětů.

 

Vyučovací předměty – 2. stupeň:

Oblast Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětech Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce a Další cizí jazyk. V českém jazyce a literatuře je časová dotace posílena o 3 disponibilní hodiny, abychom žákům poskytli větší prostor pro upevnění znalosti pravopisu a především k získání potřebných komunikačních dovedností a zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti. Předmětu Konverzace v anglickém jazyce jsou vyhrazeny 2 disponibilní hodiny, vyučuje se v 8. a 9. ročníku. Pomáháme žákům snižovat jazykové bariéry a přispíváme k větším možnostem žáka při uplatnění jak v osobním životě, tak dalším studiu či budoucím povolání. Dalšímu cizímu jazyku, který je povinný od školního roku 2013/2014, je z časové dotace vyhrazeno 8 disponibilních hodin. Žákům umožňujeme osvojit si další cizí jazyk na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Od letošního roku vyučujeme Španělský jazyk a Německý jazyk.

Oblast Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu Matematika. Časová dotace byla posílena o 1 disponibilní hodinu, abychom žákům poskytli dostatečný prostor pro získávání a upevňování vědomostí i dovedností potřebných v praktickém životě. Snažíme se zároveň o vytváření předpokladů pro další úspěšné studium.

Oblast Informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu Informatika. Minimální časová dotace je posílena o 1 disponibilní hodinu vzhledem k nutnosti užívání nových informačních technologii v dnešním světě.

Oblast Člověk a společnost se realizuje v předmětech Dějepis a Výchova k občanství. Minimální časová dotace v předmětu Dějepis byla posílena o 1 disponibilní hodinu, neboť považujeme za důležité vést žáky k mravně odpovědnému jednání, k lepšímu poznávání sebe i druhých a poznání nejnovějších dějin.

Oblast Člověk a příroda se realizuje v předmětech Fyzika, Chemie, Zeměpis, Přírodopis a Ekologie. Časová dotace v této vzdělávací oblasti byla posílena o 2 disponibilní hodiny. 1 hodina připadá na předmět Přírodopis. Časový prostor věnujeme rozvíjení dovedností soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, svá pozorování zaznamenat a analyzovat. 1 disponibilní hodina je vyhrazena předmětu Ekologie, který se vyučuje v 6. ročníku.

Oblast Umění a kultura je realizována v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova.

Oblast Člověk a zdraví se realizuje v předmětech Výchova ke zdraví a Tělesná výchova. Minimální časová dotace byla posílena o 2 disponibilní hodiny v tělesné výchově. V 6. a 7. ročníku se budou vyučovat 3 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k aktivnímu využívání volného času, zvyšujeme jejich tělesnou zdatnost. Výchova ke zdraví bude probíhat v 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně.

Oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětech Pracovní činnosti a Finanční gramotnost. Předmětu Finanční gramotnost byly vyhrazeny 2 disponibilní hodiny. Vyučuje se v 8. a 9. ročníku. U žáků rozvíjíme znalosti a dovednosti, které jim umožní porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Doplňující vzdělávací obor realizujeme v předmětu Etická výchova. Předmětu Etická výchova byly vyhrazeny 2 disponibilní hodiny. Vyučuje se v 6. a 7. ročníku. Zaměřujeme se na etický aspekt formování osobnosti a vedeme žáky k prosociálnímu způsobu chování.

Průřezová témata jsou integrována do všech předmětů.

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS