Informace k zápisu do 1. tříd - Základní škola Mníšek pod Brdy

Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. třídy školního roku 2018/2019 bude v naší škole probíhat 30. dubna 2018. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/20014 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 . Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou v období před zápisem a k zápisu přinést  žádost o odklad již s oběma doporučeními – pedagogické poradny i lékaře. Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Elektronické rezervace termínů na zápis naleznete ZDE.

 

Pro usnadnění vaší i naší práce Vám nabízíme možnost vyplnit elektronický přihlašovací formulář k zápisu do první třídy:


Upozorňujeme vás takto s předstihem, protože čekací lhůty na vyšetření v PPP či SPC jsou několik měsíců.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Jediným kritériem pro přijetí je spádovost – trvalá adresa dítěte- Mníšek pod Brdy, dále budou děti přijímány do naplnění kapacity tříd děti z okolních obcí v pořadí Kytín, Zahořany, Klínec.

Pozvánka na zápis ke stažení zde:Pozvánka na zápis

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

Doklady k zápisu:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání 

4. Zápisní list pro rodiče

Dokumenty ke tažení zde:

Zápisní lístek do ŠD

Žádost o odklad docházky

Žádost o přijetí 1.třída

Zápisní list

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS