Informace k zápisu do 1. tříd - Základní škola Mníšek pod Brdy

Informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. třídy školního roku 2018/2019 bude v naší škole probíhat 30. dubna 2018. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/20014 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 . Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou v období před zápisem a k zápisu přinést  žádost o odklad již s oběma doporučeními – pedagogické poradny i lékaře. Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Upozorňujeme vás takto s předstihem, protože čekací lhůty na vyšetření v PPP či SPC jsou několik měsíců.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 Pozvánka na zápis ke stažení zde:Pozvánka na zápis

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

Doklady k zápisu:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání 

4. Zápisní list pro rodiče

Dokumenty ke tažení zde:

Žádost o odklad docházky

Žádost o přijetí 1.třída

Zápisní list

Pro usnadnění vaší i naší práce Vám nabízíme možnost vyplnit elektronický přihlašovací formulář k zápisu do první třídy:


 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS