Informace k výstavbě kontejnerových tříd - Základní škola Mníšek pod Brdy

Informace k výstavbě kontejnerových tříd

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

obracíme se na Vás, abychom Vás informovali o situaci, týkající se výstavby kontejnerů pro prvňáčky.

Od začátku srpna probíhaly na projektu přístavby Základní školy Komenského 420 formou kontejnerových tříd přípravné práce. Čím víc se blíží projekt ke svému úspěšnému dokončení, tím se množí nepřesné informace o jeho průběhu. Proto vám nyní sdělujeme veškerá fakta. Přístavbu formou kontejnerů jsme plánovali již koncem minulého roku a požádali jsme o dotaci na Ministerstvu školství. V dubnu 2016 nám však dotace nebyla přidělena. Proto jsme po mnoha poradách a jednáních dospěli k závěru, že jedinou možností bude postavit kontejnery za finanční prostředky města, dále pokusit se sehnat co největší příspěvky od okolních obcí a požádat o dotaci Středočeský kraj. V květnu 2016 se nám podařilo po předchozích jednáních dohodnout se starosty některých okolních obcí, že finančně na tento projekt přispějí. Zahájili jsme také jednání na Středočeském kraji a zažádali jsme o zcela mimořádnou dotaci z fondu hejtmana. Mezitím jsme mapovali trh a za tím účelem oslovili firmy, které kontejnery vyrábějí, abychom získali informace o podmínkách koupě nebo pronájmu. Trh je aktuálně ovlivněn imigrační vlnou v Evropě, což se odráží v podmínkách pro dodávku i pronájem kontejnerů.

Na zastupitelstvu dne 8. 6. 2016 jsme předložili návrh na kontejnerovou přístavbu ZŠ zastupitelům, kteří s návrhem souhlasili a mohli jsme tak zahájit výběrové řízení na dodavatele. Dne 28. 6. 2016 nám byla přidělena mimořádná dotace ze Středočeského kraje ve výši 1 mil. korun. Na zasedání zastupitelstva dne 29. 6. 2016 byl většinově schválen (proti byl pouze jeden zastupitel a jeden zastupitel se zdržel hlasování) nákup kontejnerů a jako dodavatel byla vybrána společnost ZRUP Příbram. Dne 8. 7. 2016 byla se společností podepsána smlouva.

Ihned poté došlo k dopracování projektové dokumentace potřebné ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a získání všech potřebných vyjádření od dotčených orgánů státní správy (hygiena, hasiči, životní prostředí) a správců sítí, na která se vztahuje 30-ti denní zákonná lhůta pro vydání vyjádření. Následně jsme, s ohledem na čas, zahájili přípravu.

V tomto období se ujala aktivity skupinka lidí, kteří nerespektují potřebu prvňáčků a jejich rodičů a jejich cílem je stavbu zastavit za každou cenu a dokázat tak, že vedení města nejedná správně. Dochází tak z jejich strany k opakovanému podávání oznámení na Policii ČR, Okresní státní zastupitelství a také na Středočeský kraj. Vedení Města má však na srdci především zájem 50 dětí a jejich rodičů a považuje za důležité, aby mohli užívat nové prostory co nejdříve. Aby nedošlo k výraznému zpoždění stavby, byly kontejnery navezeny na místo. Pokud bychom tak neučinili, musely by děti minimálně do listopadu využívat k výuce náhradní prostory ve stávající budově školy.

Dne 22. 8. 2016 byla podána žádost o dodatečné stavební povolení dvou kontejnerových tříd a stavební úřad vede řízení o dodatečném povolení stavby. Stavba je však v současné době zastavena a dojde tak ke zpoždění výstavby minimálně o 7 dní. 

Velice nás to mrzí, pro tuto věc jsme udělali maximum a i nadále se budeme snažit, aby zpoždění způsobené zastavením stavby, bylo minimální. Věc je řešena příslušným stavebním úřadem a Město mu poskytuje maximální součinnost k tomu, aby mohla proběhnout realizace v co nejkratším možném termínu, a to v zájmu všech prvňáčků, na jejichž stabilní prostředí pro jejich výuku klademe důraz a je naší prioritou.

 

Za Radu města

 

Petr Digrin, starosta                      Daniela Páterová, místostarostka

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS