Environmentální výchova na ZŠ Komenského 420 - Základní škola Mníšek pod Brdy

Environmentální výchova na ZŠ Komenského 420

20140325_111025-nahled Pro čtenáře, kteří si nejsou úplně jistí, co znamená pojem environmentální výchova, uvádím následující vysvětlení:
Environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení se životním prostředím. V češtině se často používají i označení ekologická výchova, ekovýchova či ekopedagogika.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v souladu se životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.

Cílovou skupinou jsme tedy všichni, bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost prostředí kolem nás a péče o něj, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.

Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního prostředí. Tak, aby lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou, bylo vráceno povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují, a aby se začali chovat šetrně a předvídavě, což vyžaduje určité znalosti, dovednosti a hlavně silnou motivaci k pozitivním změnám, které povedou ke zdravému a funkčnímu prostředí kolem nás.
Na naší škole se environmentální výchova prolíná napříč všemi předměty v  každém ročníku. Kromě toho mají žáci v šesté třídě zařazen předmět ekologická výchova. V rámci tohoto předmětu se učí o dopadech našeho chování na životní prostředí, o vodě, vzduchu, zemi, odpadech,…atd.

Snažíme se, aby se žáci aktivně účastnili dění kolem sebe. Proto vyhlásilo vedení školy anketu – výtvarnou soutěž na téma, jaký strom by měl stát před školou na místě skácené lípy. Anketu vyhrál červenolistý javor, který také sami žáci ještě na podzim vysadili. Stihli ještě na podzim pomoct při akci „ Do družiny strom, pomoc jako hrom“. Ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus a rodiči byla osázena zahrada družiny ovocnými stromy a keři s drobným ovocem. Zvelebování družinové zahrady pokračovalo 22.dubna při Dni Země – malba truhlíků, založení záhonu a následná výsadba jahod. V tento den také žáci posbírali odpadky kolem školy a rybníků, šesté ročníky nahlédly do problematiky třídění a zpracování odpadů na UVRu.

Škola také uspořádala sbírku brýlí pro Tibet. Celkem se sešlo přes 700 kusů dioptrických i slunečních brýlí. Děkujeme touto cestou všem, kteří akci podpořili a nepotřebné brýle přinesli.

Na závěr uvádím ještě několik akcí na naší škole, které se týkají EVVO : Povídání o netopýrech (společnost Nyctalus), Tonda Obal na cestách (Ekokom), Kam ptáci letí(Ornita), exkurze do Podolské vodárny.
Třídíme odpad (aspoň většina z nás, někteří se to teprve učí). Díky společnosti UVR škola získala kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, hliník, sklo). Dále třídíme a sbíráme použité tonery a víčka od PET lahví.
Škola je také zapojena do projektu Recyklohraní (Ekokom). Díky sběru vybitých baterií a použitých drobných elektrospotřebičů získala škola drobné sportovní náčiní.

Při pracovních činnostech žáci vyrobili budky a krmítka pro ptáky a nyní se chystají ještě vyrobit tzv. hmyzí domečky.
Jednou z posledních společných akcí s Hnutím Brontosaurus byly žákovské návrhy na využití volných ploch v Mníšku – předzámčí, Pivovárka, prostor před školou. Bylo zajímavé pozorovat žáky, s jakým zájmem navrhovali budoucí vzhled některých částí naší obce. A o to při celé výchově vlastně jde. Nebýt lhostejný k dění kolem nás.
Díky těmto aktivitám získala naše škola titul udělovaný Klubem ekologické výchovy – Škola udržitelného vývoje.

Ing.Dana Dalešická
školní koordinátor environmentální výchovy

 

obrazek obrazek
Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS