Informace pro budoucí prvňáčky - Základní škola Mníšek pod Brdy

Informace pro budoucí prvňáčky

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na informační schůzku s třídními učitelkami. Schůzka proběhne ve třídách v přízemí dne 7.6. 2017 v 18 hodin.

Seznam registračních čísel žáků přijatých od 1.9.2017 naleznete zde:Zápis 2017 -oznámení o přijetí

Termín si můžete rezervovat na této adrese: https://zapis.zsmnisek.cz/web/class/1

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 bude v naší škole probíhat 18. dubna 2017. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/20014 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 . Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou v období před zápisem a k zápisu přinést  žádost o odklad již s oběma doporučeními – pedagogické poradny i lékaře. Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu.

Jediným kritériem pro přijetí je spádovost – trvalá adresa dítěte- Mníšek pod Brdy, dále budou děti přijímány do naplnění kapacity tříd děti z okolních obcí v pořadí Kytín, Zahořany, Klínec.

Upozorňujeme vás takto s předstihem, protože čekací lhůty na vyšetření v PPP či SPC jsou několik měsíců.

 

Pozvánka k zápisu ke stažení zde:Pozvánka k zápisu 2017

 

 

Žádost obce a ZŠ Mníšek pod Brdy o přidělení dotace na pořízení kontejnerů z FONDU ROZVOJE KAPACIT MŠ a ZŠ pro rok 2016 nebyla schválena.

Vážení rodiče mníšeckých budoucích prvňáčků,

doporučujeme Vám odvolat se proti ,,Rozhodnutí o nepřijetí."

Mgr. Kamila Látalová
zástupce pro 1. stupeň

Oznámení o přijetí

Oznámení o nepřijetí

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

protože jsme se setkaly s několika dotazy na situaci v přijímání žáků do prvních tříd, pokusíme se ještě podrobněji objasnit sdělení rodičům budoucích prvňáčků, které je již na stránkách školy uveřejněno.

Celý článek »»

Dopis losování

Dopis rodičům

,,Cesta do Balónkové země aneb zápis na naší škole."

 
img-0242-nahled V pátek 29. ledna jsme se společně s budoucími prvňáčky proletěli do Balónkové země. Procestovali jsme Afriku, Evropu, Asii i Austrálii. Nakonec každý, kdo přišel k zápisu do naší školy, mohl nechat vzkaz pro svého kamaráda, který zavěsil na ,,horkovzdušný" balón. K zápisu nás přišly navštívit děti z Mníšku pod Brdy, Kytína, Klínce, Černošic, Čisovic, Černolic, Nové Vsi pod Pleší, Řitky, Řevnic, Velké Lečice a také z Prahy. Přišlo 135 dětí, dalších 10 ještě přijde na dodatečný zápis. Takže celkové číslo bude 145. Bohužel nebudeme moci uspokojit všechny zájemce o naši školu, což nás samozřejmě velmi mrzí. Ráda bych také poděkovala školní jídelně za pomoc s občerstvením.
 
Michaela Pažoutová
 
 
 
Do klasických tříd se přihlásilo 57 dětí, do programu ZaS 67 dětí. Devíti je jedno kam budou zařazeni a tři se ještě rozhodují. Ostatní se již nedostaví k dodatečnému zápisu z důvodu nespádovosti ( pro velký zájem o školu- malé kapacity).

Celý článek »»

Aplikaci pro objednávání termínů k zápisu prvňáčka najdete ZDE.

Zápis do prvních tříd připadá na pátek 29. ledna 2016.

Důležité dokumenty

Žádost o přijetí

Žádost o odklad povinné šk. docházky

Zápisní list

Zveme rodiče a budoucí žáky na zápis do první třídy

v pátek 29. ledna od 7.30 do 17.00 hod.

 

Kritériem pro přijetí do naší základní školy bude spádovost. Přednostně budou přijaty děti, které mají trvalé bydliště Mníšek pod Brdy. Dále děti z okolních obcí v tomto pořadí: Kytín, Záhořany, Klínec.

K zápisu se můžete příhlásit prostřednictvím našich webových stránek v sekci budoucí prvňáčci.

 

K zápisu s sebou přineste: přihlášku (viz. sekce budoucí prvňáčci), rodný list dítěte a doklad, že jste jeho zákonnými zástupci. Zákonný zástupce, který požádá o přijetí dítěte na naši školu, může nahlédnout do spisu  od 15.2. do 19.2. 2016.

 

Plakátek k zápisu

Vážení rodiče,

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě v některých oblastech lépe připravit na jeho vstup do školy.

 

Optimální připravenost

Dítě rozumí mluvené řeči – pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky, nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.

Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.

Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší, vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně – málo, méně – více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat, co nakreslilo.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi, ochotně se podřídí autoritě.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později, započatou práci se snaží dokončit.

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na  společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům.

Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu a pravidel.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade hodně otázek.

 

Domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

 

Rok 2016/2017   |   Rok 2015/2016   |   Rok 2014/2015   |   Rok 2013/2014   |   Rok 2012/2013   |   Kontakt   |   CD 50 let školy   |   Gmail   |   Admin   |   RSS